Artikelen door

Eerstvolgende ALV CoSONN op dinsdag 15 oktober 2019

Het bestuur van CoSONN deelt mee, dat de volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 15 oktober as. om 20.00 uur in de Peizer Hopbel te Peize. Leden ontvangen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging. Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan of vraag informatie aan via info@cosonn.nl.  

Samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde en huisarts

De medische zorg voor ouderen heeft zich in ons land vanuit een geëchelonneerde gezondheidszorg nogal fragmentarisch ontwikkeld. Van oudsher was er de huisarts voor thuiswonende ouderen en kwamen er later klinisch geriaters en/of internisten ouderengeneeskunde bij voor ouderen opgenomen in het ziekenhuis. Voor ouderen in het verpleeghuis kwam er in 1990 officiële beroepserkenning voor verpleeghuisartsen, […]

Aanvullende eerstelijnszorgkosten in 2020 naar Zvw

De kosten voor aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke groepen in de eerste lijn vallen per 1 januari 2020 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tot die tijd blijft een tijdelijke subsidieregeling van kracht. Voor 2019 is er een bedrag van 65 miljoen beschikbaar. lees meer

Rapportage productenboek handelingen specialist ouderengeneeskunde

Vanaf 2019 wordt de behandeling van de specialist ouderengeneeskunde voor patiënten zonder Wlz-indicatie (de zogenoemde extramurale behandeling) conform de huidige plannen van het ministerie van VWS naar de zorgverzekeringswet (Zvw) overgeheveld (Zorginstituut Nederland 2016). Voor passende prestaties is het van belang dat de handelingen van de specialist ouderengeneeskunde worden omschreven. Voorliggend productenboek brengt door de […]

Een juiste aanspraak op zorg door de specialist ouderengeneeskunde

Vorige week stuurde de minister een beleidsreactie op het advies van het Zorginstituut over extramurale behandeling. Het Zorginstituut adviseerde al in oktober dat behandeling van de specialist ouderengeneeskunde goed past onder de Zorgverzekeringswet, maar wel onder ‘zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’. De minister geeft in haar reactie aan dat dat gevoelig ligt bij huisartsen en […]