Rapportage productenboek handelingen specialist ouderengeneeskunde

Vanaf 2019 wordt de behandeling van de specialist ouderengeneeskunde voor patiënten zonder Wlz-indicatie
(de zogenoemde extramurale behandeling) conform de huidige plannen van het ministerie van VWS naar de
zorgverzekeringswet (Zvw) overgeheveld (Zorginstituut Nederland 2016). Voor passende prestaties is het van
belang dat de handelingen van de specialist ouderengeneeskunde worden omschreven. Voorliggend
productenboek brengt door de beschrijving van de handelingen binnen diverse producten eenheid van taal.
Het vormt daarmee een gezamenlijk geaccepteerd startpunt voor verdere inhoudelijke doorontwikkeling van
de dienstverlening en kan dienen als vertrekpunt om te komen tot een bekostigingssystematiek voor de
zorgverlening van de specialist ouderengeneeskunde; specifiek de extramurale behandeling. De handelingen
die de specialist ouderengeneeskunde uitvoert betreffen slechts een deel van de zorg voor de doelgroep van
de specialist ouderengeneeskunde; vaak is multidisciplinaire samenwerking voor deze doelgroep gewenst. De
wijze waarop de specialist ouderengeneeskunde samenwerkt met andere professionals en disciplines om
passende zorg te leveren aan patiënten, wordt in dit productenboek niet beschreven.